Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on päättynyt 8.3.2019 eikä sivuja enää päivitetä.
– – –
Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi niin pirkanmaalaisten kuin uuteen Pirkanmaan maakuntaan siirtyvän henkilöstön elämään. Tänne on koottu vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.Suomessa on valmisteilla suuri hallinnollinen uudistus, maakunta- ja sote-uudistustus. Mikäli eduskunta hyväksyy uudistukseen liittyvät lait, tulee uudistus voimaan vuonna 2021.

Uudistuksessa saadaan kuntien ja valtion rinnalle uusi julkisen hallinnon taso: maakunnat. Maakunnat ovat julkisoikeudellisia toimijoita, joilla on alueellaan itsehallinto. Maakunnilla ei ole verotusoikeutta ja ne saavat rahoituksensa valtiolta.

Maakuntauudistuksessa Suomeen syntyy 18 maakuntaa, joiden toiminta-alue vastaa lähes täysin nykyisten maakuntien maantieteellistä aluetta. Joitakin muutoksia on kuitenkin tulossa. Esimerkiksi Kuhmoisten kunta siirtyy uudistuksen yhteydessä osaksi Pirkanmaan maakuntaa.

Maakunnalle siirtyy uudistuksen myötä tehtäviä kunnilta ja valtiolta. Kun uudistus on tullut voimaan, työt jakautuvat kuntien, maakuntien ja valtion välillä seuraavasti:

Kuntien vastuulla on osaamiseen ja sivistykseen, terveyteen ja hyvinvointiin, liikuntaan ja kulttuuriin, nuorisotoimeen, paikalliseen elinkeinopolitiikkaan sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät tehtävät.

Maakuntien vastuulla on sosiaali- ja terveydenhuollon, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon, aluekehittämisen, työ- ja elinkeinopalvelujen, maaseudun kehittämisen sekä liikennejärjestelmäsuunnittelun ja joukkoliikenteen alueellisen suunnittelun tehtävät.

Valtion vastuulla on oikeusvaltion ylläpidon ja kehittämisen, perusoikeuksien turvaamisen ja arvioinnin, turvallisuuden, yleisen edunvalvonnan tehtävät sekä valtakunnalliset ja kansainväliset tehtävät.

Haluatko tietää lisää maakuntien tehtävistä?
Maakuntien tehtävät

10.10.2018


Henkilökohtainen budjetti voidaan myöntää sellaisille, joilla on pitkäaikainen tarve saada runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi ikäihmiset tai vammaiset.

Henkilökohtainen budjetti on maakunnan myöntämä maksusitoumus siitä, että maakunta maksaa asiakkaan tarvitsemat, etukäteen sovitut palvelut tiettyyn euromäärään asti. Se ei siis ole asiakkaalle maksettavaa rahaa.

Kun asiakkaalle on myönnetty henkilökohtainen budjetti, hän voi itse hankkia omaan tilanteeseensa sopivimmat palvelut maakunnan hyväksymiltä toimijoilta.

Henkilökohtaisen budjetin saaminen edellyttää, että yhdessä asiakkaan kanssa on laadittu asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmassa on kartoitus kaikista asiakkaan tarvitsemista palveluista sekä suunnitelma siitä, miten palvelut tuotetaan.

Henkilökohtaisen budjetin voi saada vain sellainen, jolla on jatkuva tarve saada laajasti apua tai tukea. Asiakkaan on myös kyettävä itse tai avustettuna suunnittelemaan ja hankkimaan tarvitsemansa palvelut.

23.11.2018


Asiakasseteli on maksusitoumus, minkä maakunta voi myöntää asiakkaalle tietyn yksittäisen sosiaali- ja terveyspalvelun hankkimista varten.

Asiakassetelissä on määritelty se, mitä palvelua sillä voi hankkia ja minkä verran palvelu voi maksaa. Asiakas voi itse valita maakunnan hyväksymistä yksityisistä yrityksistä sen, jolta hän hankkii tarvitsemansa palvelun.

Asiakasseteli ei ole asiakkaalle maksettavaa rahaa, vaan maakunta maksaa korvauksen suoraan sille yritykselle, mistä palvelu on hankittu.

Asiakasseteli korvaa nykyisin käytössä olevan, kunnan myöntämän palvelusetelin.

23.10.2018


Uudistus tulee vaikuttamaan kaikkien työhön jollakin tavalla. Ainakin palkanmaksaja vaihtuu.

Lisäksi muutoksia voi tulla esimerkiksi palkanmaksupäivään, työ- ja virkaehtosopimukseen, työskentelypaikkaan, työyhteisöön, työtehtäviin, osaamisvaatimuksiin ja työnimikkeeseen.

9.10.2018


Pirkanmaan maakuntaan siirtyy yli 20.000 ammattilaista 29 eri organisaatiosta. Suurin osa heistä toimii tällä hetkellä Pirkanmaan kunnissa sosiaali- tai terveydenhuollon tehtävissä.

Heidän lisäkseen maakuntaan siirtyy ammattilaisia Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Pirkanmaan TE- eli työ- ja elinkeinotoimistosta, Pirkanmaan liitosta, Pirkanmaan aluehallintovirastosta (AVI) sekä Pirkanmaan ELY- eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

3.9.2018


Maakunta- ja sote-uudistuksessa kaikki aiemmin kuntien vastuulla olleet sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnan vastuulle. Uudistuksen jälkeen kunnille jää hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Mikäli nykyiset työtehtäväsi liittyvät kokonaan sosiaali- tai terveydenhuoltoon, siirtyy työtehtäväsi maakunnalle. Jos teet osittain sote-tehtäviä ja osittain jotain muuta, keskustele työtilanteestasi esimiehesi kanssa. Lähtökohtaisesti kaikki, joiden työtehtävistä yli puolet on sote-tehtäviä, siirtyvät maakuntaan.

3.9.2018


Isona organisaationa Pirkanmaan maakunta tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet esimerkiksi oman työn kehittämiseen, kouluttautumiseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä työnkiertoon. Saat tueksesi laajan ammatillisen verkoston, mikä mahdollistaa sen, että pystyt tarjoamaan asiakkaillesi parempaa palvelua. Näin oma työhyvinvointisi kasvaa.
3.9.2018


Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvän palveluiden ja palveluverkon uudistamisen myötä henkilöstön työtehtäviin saattaa tulla jonkin verran muutoksia. Nämä selviävät tarkemmin vuoden 2020 lopulla.

3.9.2018


Tässä vaiheessa ei ole tiedossa irtisanomisia, jotka kohdistuisivat Pirkanmaan maakuntaan siirtyvään henkilöstöön. Työt eivät ole vähenemässä eikä ole tarvetta vähentää työntekijöitä toiminnallisista tai taloudellisista syistä.

3.9.2018


Alkuvaiheessa työntekijät saadaan niistä organisaatioista, joista siirtyy tehtäviä maakuntaan. Mahdolliset uudet työpaikat eivät ole vielä tiedossa. Todennäköisesti henkilöstön nykyisiä tehtäviä muutetaan uusia tarpeita vastaavaksi.

Pirkanmaan maakunnassa tulee lähivuosina olemaan pulaa ammattitaitoisista osaajista eläkkeelle siirtymisten vuoksi. Kun uusia työpaikkoja avautuu, niistä ilmoitetaan julkisesti.

3.9.2018


Määräaikainen henkilöstö siirtyy vakinaisen henkilöstön tavoin maakunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti. Määräaikaisen työsuhteen kestoon ei tule muutosta.

3.9.2018


Henkilöstö siirtyy maakuntaan liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti. Nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 asti.

Maakuntien henkilöstöä koskevaa työehtosopimusta valmistellaan ja siitä käydään erikseen neuvottelut Kuntatyönantajan ja pääsopijajärjestöjen kesken.

Pirkanmaan maakunnassa tehdään selvitys henkilöstön työtehtävistä, niiden vaativuudesta sekä palkkauksesta. Näitä tullaan harmonisoimaan ajan mittaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen. Harmonisointi tullaan tekemään maakunnittain, ei valtakunnan tasoisesti.

3.9.2018


Pirkanmaan maakunta järjestää työntekijöilleen työterveyshuollon, joka saattaa erota työntekijän tämänhetkisestä työterveyshuoltosopimuksesta. Työterveyshuollon järjestämistapaa ei ole vielä päätetty.

3.9.2018


Pirkanmaan maakunnan henkilöstön henkilöstöetuudet (kuten ateriaedut, työsuhdematkaliput tai kulttuuri- ja liikuntaetusetelit) eivät ole vielä tiedossa.

3.9.2018


Henkilöstön siirtyminen tapahtuu voimassa olevan palvelussuhteen ehdoilla. Maakuntaan siirtyvän henkilöstön vuosilomat ja säästövapaat säilyvät ennallaan.

3.9.2018


Pirkanmaan maakuntaan ei ole tässä vaiheessa suunniteltu vakuutuskassaa.

3.9.2018


Pirkanmaan maakunnan organisaatiorakennetta ei ole vielä päätetty. Ensimmäinen maakuntavaltuusto päättää organisaatiorakenteesta syksyllä 2019.

3.9.2018


Kun maakuntavaltuusto on päättänyt Pirkanmaan maakunnan organisaatiorakenteen, käynnistyy suunnitelmat henkilöstön siirtämiseksi.

Tässä yhteydessä käydään maakuntaan siirtyvän henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut, joissa kerrotaan, mihin työntekijät tulevat sijoittumaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan yhteistoimintamenettelyt pitää olla käytynä syyskuun 2020 loppuun mennessä.

3.9.2018


Valtaosa Pirkanmaan maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä aloittaa työnsä maakunnassa 1.1.2021. Osa voi aloittaa jo aikaisemmin.

Kysymykseen voimme vastata tarkemmin vasta sen jälkeen kun maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lait on hyväksytty.

3.9.2018


Kun maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollistavat lait on hyväksytty, muutosvalmennukset aloitetaan ylimmästä johdosta ja lähiesimiehistä. Valmennuksista ilmoitetaan myöhemmin.

3.9.2018


Haluatko kysyä jotain muuta?

Lähetä meille Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvä kysymyksesi:
info@pirkanmaa.fi

Asiantuntija vastaa niihin. Yleisimmät kysymykset ja vastaukset julkaistaan Pirkanmaa2021-nettisivuilla nimettömänä.

Tutustu myös näihin valtakunnallisiin kysymys ja vastaus -palstoihin:
alueuudistus.fi

kuntatyönantajat.fi